درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان دکتر شریعتی

رزرو نوبت در درمانگاه

عنوان درمانگاه : دكتر فاتح(طب فیزیکی و توانبخشی)

نوع تخصص : طب فیزیکی و توانبخشی