درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان دکتر شریعتی

مراجعه کننده محترم

شما در حال لغو نوبت خود می باشید. بعد از لغو نوبت امکان بازیابی نوبت وجود ندارد.

لغو نوبت